fd

در راستای اهداف سازمانی وتاکیدقربانی مدیر سازمان تعاون روستایی خراسان جنوبی،جلسه ای در خصوص بررسی وضعیت و مشکلات شرکت تعاونی تولید روستایی سُرُند،با حضور مدیرجهاد کشاورزی،رئیس اداره تعاون روستایی شهرستان فردوس،مسئول تشکلهای تعاونی تولید روستایی این سازمان،همچنین اعضاء هیئت مدیره،بازرس و مدیر عامل شرکت فوق برگزار گردید.
در این نشست پس از گزارش اجمالی از سوی مسولین شرکت هریک از حضارحاضر درجلسه به بیان مطالبی در حوزه کاری شان در خصوص،حل وفصل شرکت فوق نمودند،که سرانجام پس از بحث وتبادل نظر وارائه دیدگاههای هریک ازحضار،مواردی همچون(همسوییهیئت مدیره شرکت با مدیریت جهاد کشاورزی نسبت به اخذ کد انباری بمنظورتوزیع کود شیمیایی/آمادگی شرکت جهت توزیع میوه شب عید/همکاری هیئت مدیره با مدیریت جهاد کشاورزی نسبت به اخذ مجوز پرورش دام داشتی/پیگیری هر طرح یا فعالیتی دیگر جهت بهبود امور شرکت و خروج از رکودمورد تایید واتخاذ تصمیم گردید.
همچنین مقرر شدجهت فعالیت بهتر و روز افزون شرکت نسیم سرند،در بخش کشاورزی با همکاری مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان فردوس اقدام لازم و کامل در خصوص،ارائه تسهیلات واخذ مجوز و ...بعمل آید.