(بنقل از روابط عمومی سازمان تعاون روستایی استان خراسان جنوبی)در راستای وظایف حاکمیتی سازمان در قبال تشکل های روستایی،زنان،کشاورزی،تولیدوشرکت های سهامی زراعی براساس تاکیدات مهندس قربانی مدیریت این سازمان در خصوص انجام نظارت ها واجرایی شدن برنامه ها،جلسه مجمع عمومی شرکت تعاونی تولیدقائم آیسک شهرستان سرایان باحضورمعاونت نظامهای بهره برداری سازمان،رئیس اداره آموزش و رئیس تعاون روستائی شهرستان سرایان وازسویی باحضور سهامداران شركت فوق الاشاره درمحل هیئت ابوالفضلی شهر آیسک،برگزارگرديد.
طی برگزاری اين مجمع پس ازاستماع گزارش هيئت مديره وبازرس شركت تعاوني تولید قائم آیسک،صورت هاي مالي وبودجه سال1398شركت مذبور،به تصويب رسيد.
همچنین پس از برگزاری انتخابات،اعضای هیئت مدیره شرکت برای مدت سه سال وبازرسین برای مدت یکسال نیز انتخاب گردیدند.