باعنایت به تاکیدات غلامرضا قربانی مدیرسازمان تعاون روستایی خراسان جنوبی،بمنظور همسویی،وحدت رویه روسای ادارات شهرستانی این مجموعه با مسولین حوزه عمل شان،به جهت اجرایی شدن هرچه بهتر برنامه ها واهداف سازمانی،بویژه فراهم آوردن بستری مناسب،بمنظورحمایت همه جانبه ازتشکل های تحت پوشش،جلسه ای به ریاست بشیري زاده فرماندار درمیان،ضیائیان احمدي مدیر جهاد کشاورزی و ضیائی رئیس اداره تعاون روستایی شهرستان واعضاء هیئت مدیره،مدیر عامل شرکت تعاونی تولید ظفر پایاب سد رزه و نمایندگان اعضا،در محل سالن جلسات فرمانداري شهرستان فوق،جهت بررسی مشکلات و رفع موانع بهره برداري از اراضی،سد رزه برگزار گردید.
فرماندار شهرستان درمیان در این نشست با بیان اینکه بهره برداري بجا و مناسب،از آب سد رزه باعث ایجاد اشتغال درمنطقه خواهد شد،تشکیل مجمع عمومی بمنظور ادامه فعالیت اعضاء و بررسی و رفع موانع پیش رو را در اسرع وقت خواستارگردید.
در این جلسه بشیري زاده ضمن تأکید بر رفع موانع ایجاد اشتغال در شهرستان از اهتمام ویژه مسئولین در راستاي رفع محرومیت زدایی در این زمینه خبردادو خواستار واگذاري زمین به شرکت تعاونی تولیدظفر پایاب سد رزه،جهت بهره برداري اعضاء با درنظر گرفتن میزان سپرده گذاري سهامداران شد.