در راستای اهداف سازمانی واهمیت نظارت یر حوزه عملکردی شهرستانها ی تابعه،غلامرضاقربانی مدیراین سازمان،در ادامه بازدیدهای میدانی خود،به همراه فاطمه علی آبادی معاونت،از اداره تعاون روستایی شهرستان خوسف بازدیدبعمل آورد.
مدیر سازمان تعاون روستایی خراسان جنوبی،در این نشست به بیان وتبین برنامه ها واهداف سازمانی پرداخت وبرانجام وظیفه مندی امورات محوله تاکیدنمودونقش شبکه را در خدمترسانی به روستائیان،کشاورزان وبهره برداران حایز اهمیت دانست وآنرا یک افتخار قلمدادنمود.
(بنقل از روابط عمومی)وی در این بازدید در جریان اعم فعالیت های صورت گرفته در حوزه عمل اداره تعاون روستایی شهرستان خوسف قرار گرفت و راهنمایی های لازم در هربخش را،بصورت جداگانه ارائه داد.
شایان ذکرست قلندری رئیس اداره شهرستان فوق نیز در این دیدار،گزارش جامعی از چگونگی انجام برنامه های حوزه عملکردی خود را،در محورهای مختلف به تفضیل بیان نمود.
 
[carousel source="directory: images/news/1397/aban/5" limit="9" title="no" title_link="no" intro_text="no" hoverpause="no"]