بنقل از روابط عمومی سازمان تعاون روستایی خراسان جنوبی،در راستای بازدیدهای دوره ای،از حوزه عملکردی این شبکه،غلامرضاقربانی مدیر این سازمان،از اداره تعاون روستایی شهرستان بشرویه بازدید،بعمل آورد.
(به نقل از روابط عمومی)در جلساتی که برگزار گردید،عصمتی پور معاونت بهبود وتولیدات گیاهی سازمان جهادکشاورزی،سرچاهی مدیر جهادکشاورزی،شهابی رئیس اداره تعاون روستایی شهرستان بشرویه نیز حضور داشتند.
مدیر سازمان تعاون روستایی خراسان جنوبی در مدت حضور خود از اداره تعاون روستایی شهرستان بشرویه بازدید نمودو در نشستی برنقش واهمیت وجایگاه شبکه تاکید کرد وبراهمیت خدمت رسانی به مردم روستاها،از طریق تشکل های تحت پوشش واز سویی مستند سازی وساماندهی اموال،تجهیز فروشگاههای مصرف وسوخت،حسابرسی و...سفارش نمود.
وی همچنین یکی از اهداف مهم این سازمان را،برگزاری بموقع مجامع وفعال سازی تشکل های غیر فعال وتعین نکلیف نهایی آنان،در سطح شبکه عنوان نمود وآنرا از یکی از اولویت های مهم کاری دانست.
غلامرضا قربانی همچنین ازشرکت تعاونی روستایی اسلام بشرویه نیز بازدید میدانی داشت ودر جریان وضعیت واعم برنامه های صورت گرفته در حوزه عملکردی آن قرار گرفت وتوصیه های مورد نیاز را ارائه داد.
در این بازدیدها رئیس اداره تعاون روستایی شهرستان بشرویه،گزارش مبسوطی از اقدامات صورت گرفته در حوزه عملکردی خودرا،بیان نمود.