به گزارش روابط عمومی دومین جلسه کارگروه خرید حمایتی زعفران تعاون روستایی استان خراسان جنوبی با حضور مهندس عصمتی پور معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهادکشاورزی استان  مهندس ضیائیان احمدی مدیر تعاون روستایی استان ، دکتر جعفری معاون تعاون روستایی استان و سایر اعضاء کارگروه در سالن جلسات  مدیریت تعاون روستایی استان برگزار گردید .