بنقل از روابط عمومی سازمان تعاون روستایی خراسان جنوبی، بمناسبت اولین روز کاری مدیر تعاون روستایی استان پذیرای همکاران ستادی،درقالب یک نشست صمیمیانه در اتاق کارش بود.

مهندس ضیائیان مدیر تعاون روستایی استان، باآرزوی صحت،سلامتی همراه،باموفقیت وبهروزی،در جهت تحقق ماموریت های سازمانی نمود و بر تلاش مضاعف در جهت تحقق برنامه های پیش رو، تاکید و از اقدامات صورت گرفته درهر بخش،صمیمانه تشکروقدردانی نمودند.