جلسه هماهنگی خرید تضمینی گندم که در بیست و پنجم اردیبهشت ماه با حضور معاون بهبود تولیدات گیاهی و معاونت حراست سازمان جهاد کشاورزی استان و مدیر کل شرکت غله وخدمات بازرگانی استان ، معاونت اداری مالی و معاونت نظامهای بهره برداری تعاون روستایی استان و مدیران عامل مراکز خرید تحت پوشش درمحل سالن جلسات تعاون روستایی استان برگزار گردید .

در این جلسه معاونت بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان اظهار داشتند با داشتن سطح زیر کشت 18000 هکتار گندم درسطح استان انتظار می رود درسال زراعی جاری به مقدار متوسط 64000 تن گندم تولید گردد .

عصمتی پور گفت :  با استفاده از بذوری که امسال دراختیار کشاورزان قرارگرفته انتظار می رود 25 درصد درهر هکتار افزایش تولید داشته باشیم .

معاونت اداری مالی تعاون روستایی استان در ادامه گفت : شبکه تعاون روستایی استان با به کارگیری تجهیزات و امکانات خود در 19 مرکز اختصاصی خرید تضمینی گندم در سال گذشته موفق به خرید بیش از 6900 هزار تن گندم مازاد بر مصرف از کشاورزان منطقه شده است.

علی آبادی افزود : متولی خرید تضمینی گندم شرکت غله و بازرگانی وابسته به وزارت جهاد کشاورزی بوده که شبکه تعاون روستایی استان بصورت مباشر خرید با این شرکت همکاری داشته است.

در ادامه مدیران عامل مراکز خرید گندم حاضر در جلسه مسائل ومشکلات  خود را بیا ن داشتند ومقرر گردید تا شرکت غله وخدمات بازرگانی استان با همکاری سازمان جهاد کشاورزی و تعاون روستایی استان نسبت به رفع موارد مطروحه اقدام نمایند .