سازمان تعاون روستایی استــان خراسان جنوبــی پس از تقسیمات کشوری از خراسان بزرگ جدا گشته و این سازمان در سال 1384 تاسیس گردید و از طریق پنج اداره تـعاون روسـتایی در شهرســتانهای بیرجنــد ، فردوس ، قاین ، نهبندان ، طبس و شش نماینــدگی درشهرستانهای سرایان ، بشرویه ، سربیشه ، درمیان ، خوسف و زیرکوه وظیفه هدایت ، حمایت ونظارت بر شبکه گسترده تعاون روستایی استان خراسان جنوبی را برعهده دارد . این شبکه متشکل از 57 شرکــت تعـاونی روسـتایی ، 18شــرکـت تعـــاونی روستایی زنان ، 61 شرکت تعاونی کشاورزی ، 7 اتحادیـه شرکتهای تعاونی روستایی شهرسـتانـی و تعداد 7 اتحادیه تعاون روستایــی ، کشاورزی و تعاونی تولید روستایی استانی میباشد . که موجبات پیشرفت ،گسترش وتقویــت تعاون در روستــاها وهمچنــین توسعه عملیات اقتــصـادی ، بازاریابـی وبازرگانی خـدمـات شایانی در گستره پهناوراســتان ارائه می نمایند ،این شبکه بزرگتــرین ، قوی ترین ومنسجم تریـن تشـکل تعــاونی وسازمان غیر دولتی در استان محسوب می گردد .و به لحاظ ماهیت شبکه ای ، استـقراردر روستا ، اعتـماد وعضویت مردم ، مســتـقل بـودن از دولــــت وبرخوردار بـودن از چتر حـمایت ، هدایت ونـظارت دولت ( سـازمان تعاون روستایی ) امکانات بالـفعـل وبالقـوه بسـیار نیرومنـدی را درون خود بوجود آورده کـه می توان از طریق آن اهــداف توســعـه را در جوامع روستـایی تحقق بخـشد وضمـن کاهــش تصدی گریهای دولت ، شکوفایی وپویایی اقتـصادروستا وبخش کشاورزی را منجر گردد . بـا نظـری به عمـلکـرد ایـن تعاونیها در می یابیم این تشکـلها با گــرد آوری سرمایه اندک وخرد روستائیان بخـش عمـده خـدمـات دولــت را در روستاها عـرضه می کنند .