ماموریت و وظايف سازمان :


سه وظيفه و رسالت اصلي سازمان عبارتنداز:
الف) وظايف هدايتي
ب  ) وظايف حمايتي
ج   ) وظايف نظارتي ومراقبت
وظايف مذكور راباهماهنگي درسطح وزارت متبوع ومعاونتهاي وزارتخانه ونيز با سايروزارتخانه هاي مرتبط با كار سازمان تعاون روستائي وشبكه گسترده تعاون روستايي ازطريق دفاتر ستادي و سازمانهاي تعاون روستايي استانها بطورمستقيم وارتباط بلافصلي كه بااستانها وازطريق استان باشهرستانها وبالاخره تاسطح روستاها راانجام ميدهد.


اهم برنامه هاي هدايتي سازمان مركزي تعاون روستايی:


1-  تربيت انسانهاي باتفكر تعاون بعنوان تعاونگران درسطح روستا
2-  آموزش اصول تعاون وگسترش نهضت تعاون درسطح جامعه روستايي
3- تربيت مديران تعاونگر براي اداره شركتها واتحاديه هاي تعاوني روستايي وكشاورزي درجامعه روستايي
4- توسعه كمي وكيفي شبكه تعاونيها وتهيه استانداردها وشاخص هاي توسعه اي آموزشي
5- تدوين وبازنگري اساسنامه ، دستورالعملها، آئين نامه ها براي ارتقاء سطح آگاهي تعاونگران شبكه
6- تدوين تقويم ساليانه آموزشي وهمكاري وهمگامي با سايردستگاههاي آموزشي براي گسترش دانش وارتقاء مهارت هاي علمي وكاربردي درسطح جامعه روستايي تعاونگر
7- برپايي وتشكيل نمايشگاهها، كارگاههاي آموزشي ، سمينارهاي آموزشي وترويجي براي اعضاء واركان شبكه گسترده تعاوني روستايي
8- ترتيب مسابقات علمي وآموزشي واعطاي جوايز به نفرات ممتاز شبكه تعاوني روستايي
9- ايجاد ارتباط وقبول عضويت درسازمانهاي بين المللي ومنطقه اي شبكه تعاونيها واستفاده بهينه ازفرصت هاي جامعه بين الملل براي اعزام كارآموز به خارج ازكشور ويا دعوت از استاتيد خارجي براي گسترش دانش درسطح شبكه تعاون روستائي


اهم برنامه هاي حمايتي سازمان مركزي تعاون روستايي:


1- توانمند سازي اعضاء واركان شركتهاي تعاون روستايي وكشاورزي واتحاديه هاي تحت پوشش براي تربيت انسانهاي توسعه يافته وخردپذير
2-  تدوين واصلاح قوانين ومقررات براي تسهيل درگردش كار
3- توسعه وتقويت عمليات مديريتي، اجتماعي، فرهنگي ، اقتصادي وخدماتي درروستاها براي رسيدن به مقاصد نهضت تعاون
4- تأمين وتدارك عوامل پيشرفت ، تقويت وتوسعه عمليات جمع آوري ، نگهداري خريد محصولات وفرآوري وتبديل وتكميل اين روند براي جلوگيري ازضايعات محصولات ، ضرر وزيان كشاورزان عضو
5- تقويت واصلاح وبهبود سيستم حمل ونقل براي انتقال محصولات كشاورزي وبهينه سازي اين صنعت
6- تهيه وتوليد وفروش نهاده هاي كشاورزي ( كود، سم و...) وماشين آلات ولوازم حرفه اي مورد نياز اتحاديه ها وشركتهاي تعاوني روستايي وكشاورزي واعضاء آنها
7- ارائه تسهيلات بانكي واعتباري وتشكيل شركتهاي اعتباري خرد درسطح روستا وقبول عامليت بانك كشاورزي توسط تعاونيها
8- ارائه وتدوين طرح كشت هاي مشاركتي براي تهيه بذوراصلاح شده توسط شبكه وارائه راهكارهاي جديد براي شركت درپويايي بخش وجلوگيري ازآلودگي محيط زيست


  اهم برنامه هاي نظارتي سازمان مركزي تعاون روستايي:


1- مراقبت ونظارت مستمر وحسابرسي شركتها واتحاديه هاي شبكه تعاون روستايي
2- ارزيابي مستمرشركتهاي تعاوني روستايي، كشاورزي واتحاديه هاي مربوط وارائه تصوير وضعيت هاي موجود آنان براي پويايي واستمرار حيات شركتها
3- تهيه وتنظيم مستمرگزارش فعاليتهاي انجام شده ماهيانه، سه ماهه ، ششماهه وساليانه درشبكه تعاون روستايي وسازمان
4- تهيه وتنظيم ترازنامه مالي وحساب سود وزيان ساليانه سازمان وشبكه تعاون روستايي براي تسليم به بازرسان ومقامات ومجامع مورد نياز درمجامع عمومي
5- ايجاد مديريت هاي حقوقي وبازرسي وخريد وفروش ، كالاهاي مصرفي ومالي واداري وحراست وحسابرسي ودفتر فني وخدمات كشاورزي براي ايفاي نقش نظارتي درسطح سازمان وشبكه گسترده تعاون روستايي