قابل توجه کشاورزان و عشایر محترم استان

کلیه کشاورزان – روستائیان و عشایر استان که تاکنون نتوانسته اند از خدمات و مزایای بیمه اجتماعی صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان ، روستائیان و عشایر استان خراسان جنوبی استفاده نمایند می رساند هر چه سریعتر عضو این صندوق گردیده و از امکانات آن استفاده نمایند .

مزایا وشرایط جدیدعضویت درصندوق بیمه اجتماعی کشاورزان روستائیان

آدرس کارگزاران کل استان