سیمای تعاون روستایی شهرستان خوسف

نمایندگی تعاون روستایی شهرستان خوسف در سال 1393 تاسیس گردید که هم اکنون دارای 3 شرکــت تعـاونی روسـتایی ، 1 شــرکـت تعـــاونی روستایی زنان ، 3 شرکت تعاونی کشاورزی ، 2شرکت تعاونی تولید و 1 شرکت سهامی زراعی  میباشد . که موجبات پیشرفت ،گسترش وتقویــت تعاون در روستــاها وهمچنــین توسعه عملیات اقتــصـادی ، بازاریابـی وبازرگانی خـدمـات شایانی در حوزه عمل این شهرستان  ارائه می نمایند .

شهرستان خوسف

 شهر خوسف از شمال به فردوس،از شرق به بخش مرکزی بیرجند، از جنوب به نهبندان واز غرب به شهرستان طبس محدود می شود. این شهر دارای طول جغرافیایی 47-32 و ارتفاع 1300 متر از سطح دریا می باشد.پیشینه تاریخی خوسف به دوران قبل از اسلام می رسد، به خاطر موقعیت خاص طبیعی از قدیمی ترین زمان به عنوان هسته ای از تجمع انسانی در کویر خراسان بوده است وجود نگاشته های باستانی بر جای مانده در کال جنگال واقه در دامنه های((رج)) دلیل بر قدمت این منطقه است.

از نظر تاریخی خوسف یکی از کهن ترین و قدیمی ترین شهرهای جنوب خراسان محسوب می شود که در منابع تاریخی ازآن با نامهای خسف،خسب،خوسف یاد شده است. در کتاب نزههالقلوب حمدا... مستوفی از خوسف به عنوان معظمات بلاد قهستان و در ردیف تون (فردوس)قاین وجنابذ(گناباد) یاد شده است.